Kuparihopeaseos

jakso 1. Tunnistetiedot

Tuotteen nimi: Kuparihopeaseos

tuotenumero: kaikki sovellettavat American Elements-tuotekoodit, esim.CU-AG-01-P. 30ag , CU-AG-01-P. 02AG

CAS #: 12249-45-5

aineen tunnistetut käyttötavat: tieteellinen tutkimus ja kehittäminen

toimittajan tiedot:
American Elements
10884 Weyburn Avenue.
Los Angeles, CA 90024
Tel: +1 310-208-0551
Fax: +1 310-208-0351

Emergency telephone:
Domestic, North America: +1 800-424-9300
International: + 1 703-527-3887

SECTION 2. Vaarojen tunnistaminen

Aineen tai seoksen luokitus
asetuksen (EY) n: o 1272/2008 mukainen luokitus
ainetta ei ole CLP-asetuksen mukaan luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi.
direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus
ei sovelleta
Tiedot ihmisille ja ympäristölle aiheutuvista erityisistä vaaroista:
tietoja ei tunneta.
vaarat, joita ei ole muuten luokiteltu
tietoa ei ole tiedossa.
merkinnät
asetuksen (EY) n: o 1272/2008 mukaiset merkinnät
ei sovelleta
Vaarakuvat
ei sovelleta
Huomiosana
ei sovelleta
Vaaralausekkeet
ei sovelleta
Vaaralausekkeet
ei sovelleta
WHMIS-luokitus
ei valvottu
luokitusjärjestelmä
HMIs-luokitukset (asteikko 0-4)
(vaarallisten aineiden tunnistusjärjestelmä)
Terveys (akuutit vaikutukset) = 0
syttyvyys = 0
fyysinen vaara = 0
> Muut vaarat
PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT: ei sovelleta.
vPvB: Ei sovellettavissa.

Jakso 3. Koostumus / tiedot aineosista

Kemiallinen Luonnehdinta: aineet
CAS# kuvaus:
7440-50-8 kupari
7440-22-4 hopea

jakso 4. Ensiaputoimenpiteet

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
yleistä tietoa
erityistoimenpiteitä ei tarvita.
inhalaation jälkeen
Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee valituksia.
Ihokosketuksen jälkeen
tuote ei yleensä ärsytä ihoa.
katsekontaktin jälkeen
huuhdellaan auennutta silmää useita minuutteja juoksevan veden alla. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
nielemisen jälkeen
Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
tietoa lääkärille
tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä akuutit että viivästyneet
ei muuta oleellista tietoa saatavilla.
tiedot mahdollisesta välittömästä lääketieteellisestä hoidosta ja erityishoidosta
ei muuta oleellista tietoa saatavilla.

kohta 5. PALONTORJUNTAMENETELMÄT

sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet
Erikoisjauhe metallipaloihin. Älä käytä vettä.
turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet
vesi
Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityiset vaarat
Jos tämä tuote on osallisena tulipalossa, voidaan vapauttaa seuraavat:
Kuparioksidit
ohjeet palomiehille
suojavarusteet:
ei erityisiä toimenpiteitä.

kohta 6. ONNETTOMUUSTOIMENPITEET

Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätilannemenetelmät
ei tarvita.
ympäristön varotoimet:
eivät salli materiaalin luovuttamista ympäristöön ilman asianmukaisia viranomaislupia.
älä päästä tuotetta viemäriverkkoon tai mihinkään vesirataan.
älä anna tunkeutua maahan/maaperään.
eristämisen ja puhdistamisen menetelmät ja materiaalit:
poimi mekaanisesti.
sekundaaristen vaarojen ehkäisy:
erityistoimenpiteitä ei tarvita.
viittaus muihin osioihin
Katso lisätietoja turvallisesta käsittelystä
Katso lisätietoja henkilönsuojaimista kohdasta 8.
Katso hävittämistiedot kohdasta 13.

kohta 7. Käsittely ja varastointi

käsittely
Turvallisen käsittelyn varotoimet
pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.
Säilytä viileässä, kuivassa paikassa tiiviisti suljetuissa astioissa.
tietoa räjähdyksiltä ja tulipaloilta suojautumisesta:
erityistoimenpiteitä ei tarvita.
Turvallisen varastoinnin edellytykset, mukaan lukien mahdolliset yhteensopimattomuudet
varastointi
varastojen ja astioiden vaatimukset:
Ei erityisvaatimuksia.
Tiedot varastoinnista yhdessä yhteisessä varastotilassa:
tietoja ei tunneta.
Lisätietoja säilytysolosuhteista:
säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna.
Säilytä viileässä, kuivassa tilassa hyvin suljetuissa astioissa.
erityiset loppukäyttötavat
ei muuta oleellista tietoa saatavilla.

kohta 8. Altistuksen valvonta / henkilösuoja

lisätietoja teknisten järjestelmien suunnittelusta:
Ei lisätietoja, KS.kohta 7.
Kontrolliparametrit
komponentit, joiden raja-arvot edellyttävät seurantaa työpaikalla: 7440-50-8 kupari (100,0%)
PEL (USA) pitkäaikainen arvo: 1* 0.1** mg / m3 Cu * pölyt ja sumut * * fume
REL (USA) pitkäaikainen arvo: 1* 0.1** mg / m3 Cu * pölyt ja sumut **fume
TLV (USA) pitkäaikainen arvo: 1* 0.2** mg / m3 * pölyt ja sumut * * savu; as cu
EL (Kanada) pitkän aikavälin arvo: 1* 0.2** mg / m3 * pölyt ja sumut; **fume
EV (Kanada) pitkäaikainen arvo: 0.2* 1** mg / m3 kuparina,*fume,* * pöly ja sumu
lisätiedot: Ei tietoja
altistumisen valvonta
henkilönsuojaimet
Yleiset suoja-ja hygieniatoimenpiteet
kemikaalien käsittelyssä on noudatettava tavanomaisia varotoimenpiteitä.
säilytä ergonomisesti sopiva työympäristö.
Hengityslaitteet: ei tarvita.
käsien suojaaminen: ei vaadita.
Käsinemateriaalin läpäisyaika (minuutteina)
Ei määritetty
silmäsuojaus: Suojalasit
Body protection: suojaava työvaatetus.

kohta 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

tiedot fysikaalisista ja kemiallisista perusominaisuuksista
Yleistiedot
ulkonäkö:
muoto: Kiinteä eri muodoissa
väri: ei määritetty
haju: ei määritetty
Hajukynnys: Ei määritetty.
pH-arvo: Ei oleellinen.
olosuhteiden muutos
Sulamispiste/sulamisalue: Ei määritetty
Kiehumispiste/kiehumisalue: Ei määritetty
Sublimaatiolämpötila / aloitus: Ei määritetty
syttyvyys (kiinteä, kaasumainen): Ei määritetty.
Ignition temperature: Not determined
Decomposition temperature: Not determined
Auto igniting: Not determined.
räjähdysvaara: not determined.
räjähdysrajat:
Lower: Not determined
Upper: Not determined
Vapor pressure at 20 °C (68 °F): Not determined
Density at 20 °C (68 °F): Not determined
Relative density: Not determined.
Vapor density: Not applicable.
Haihtumisnopeus: ei sovelleta.
Liukoisuus / sekoittuvuus veteen: liukenematon
Jakaantumiskerroin (n-oktanoli / vesi): ei määritetty.
viskositeetti:
dynaaminen: Ei soveltuva.
kinemaattinen: Ei soveltuva.
muita tietoja
ei muuta oleellista tietoa saatavilla.

kohta 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

reaktiivisuus
tietoja ei tunneta.
Kemiallinen stabiilisuus
stabiili suositelluissa säilytysolosuhteissa
terminen hajoaminen / Vältettävät olosuhteet:
hajoamista ei tapahdu, jos sitä käytetään ja säilytetään spesifikaatioiden mukaisesti.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
vaarallisia reaktioita ei tunneta
olosuhteet
ei muuta oleellista tietoa saatavilla.
Yhteensopimattomat materiaalit:
ei tietoa tiedossa.
Vaaralliset hajoamistuotteet:
Kuparioksidit

Jakso 11. Toksikologiset tiedot

tiedot toksikologisista vaikutuksista
Välitön myrkyllisyys:
kemiallisten aineiden Toksisuusvaikutusten Rekisteri (RTECS) sisältää välitöntä myrkyllisyyttä koskevat tiedot kyseiselle aineelle.
LD/LC50-arvot, jotka ovat merkityksellisiä luokituksen kannalta:
oraalinen LD50 >5000 mg / kg (hiiri)
ihoärsytys tai-korroosio: ei ärsyttävä vaikutus.
Eye irritation or corrosion: No irritant effect.
Sensitization: no sensitizing effects known.
sukusolujen mutageenisuus: vaikutuksia ei tunneta.
karsinogeenisuus:
EPA-D: karsinogeenisuutta ei voida luokitella ihmisille: karsinogeenisuudesta ei ole riittävästi näyttöä ihmisillä ja eläimillä tai tietoja ei ole saatavilla.
the Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) sisältää tämän aineen tumorigeenisia ja/tai karsinogeenisia ja/tai neoplastisia tietoja.
Reproductive toxicity:
the Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) sisältää kyseisen aineen lisääntymistietoja.
elinjärjestelmän spesifinen toksisuus-toistuva altistuminen: vaikutuksia ei tunneta.
elinjärjestelmäkohtainen myrkyllisyys-kerta-altistuminen: Vaikutuksia ei tunneta.
Aspiraatiovaara: vaikutuksia ei tunneta.
subakuutti krooniseen toksisuuteen: vaikutuksia ei tunneta.
muita toksikologisia tietoja:
parhaan tietämyksemme mukaan tämän aineen akuuttia ja kroonista toksisuutta ei täysin tunneta.
syöpää aiheuttavat Kategoriat
OSHA-Ca (Työturvallisuus & Terveyshallinto)
ainetta ei ole luettelossa.

kohta 12. Ekologiset tiedot

myrkyllisyys
vesieliöille myrkyllisyys:
muita merkityksellisiä tietoja ei ole saatavilla.
Pysyvyys ja hajoavuus
muita merkityksellisiä tietoja ei ole saatavilla.
Biokertyvyyspotentiaali
muita merkityksellisiä tietoja ei ole saatavilla.
Liikkuvuus maaperässä
ei muuta oleellista tietoa saatavilla.
lisätiedot ekologisuudesta:
yleishuomautukset:
materiaalia ei saa luovuttaa ympäristöön ilman asianmukaisia viranomaislupia.
älä päästä laimentamatonta tuotetta tai suuria määriä pohjaveteen, vesirataan tai viemäriverkkoon.
Vältä valmisteen joutumista ympäristöön.
PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT: Ei sovellettavissa.
vPvB: Ei sovellettavissa.
muut haittavaikutukset
muuta oleellista tietoa ei ole saatavilla.

kohta 13. HÄVITTÄMISNÄKÖKOHDAT

Jätteiden käsittelymenetelmät
suositus
Ota huomioon valtion, paikalliset tai kansalliset säännökset asianmukaisen hävittämisen varmistamiseksi.
puhdistamattomat pakkaukset:
suositus:
hävittäminen on tehtävä virallisten määräysten mukaisesti.

kohta 14. Kuljetustiedot

UN-Number
DOT, ADN, IMDG, IATA
Not applicable
un proper shipping name
DOT, ADN, IMDG, IATA
Not applicable
Transport hazard class(es)
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA
Class
Packing group
DOT, IMDG, IATA
Not applicable
Environmental hazards:
Marine pollutant (IMDG):
kyllä (PP)
Kyllä (p)
käyttäjää koskevat erityiset varotoimet
ei sovelleta.
Kuljetus irtotavarana marpol73/78: n liitteen II ja IBC-koodin
mukaisesti ei sovelleta.
Liikenne / lisätiedot:
piste
Merisaaste (piste):
Ei
UN ”Mallisääntö”:

Jakso 15.

ainetta tai seosta koskevat turvallisuus -, terveys-ja ympäristösäädökset/lainsäädäntö
kansalliset säädökset
Kaikki tämän tuotteen komponentit on lueteltu Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston Toxic Substances Control Act-Kemikaaliluettelossa.
Kaikki tämän tuotteen ainesosat on lueteltu Kanadan kotimaisten aineiden luettelossa (DSL).
SARA Section 313 (specific toxic chemical listings)
7440-50-8 Copper
California Proposition 65
Prop 65 – kemikaaleja, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää
ainetta ei ole luettelossa.
Prop 65-kehitystoksisuutta
ainetta ei ole lueteltu.
Prop 65-Kehitystoksisuus, naarasta
ainetta ei ole lueteltu.
Prop 65-Kehitystoksisuus, uros
ainetta ei ole lueteltu.
tietoa käytön rajoittamisesta:
vain teknisesti pätevien henkilöiden käyttöön.
muut määräykset, rajoitukset ja kieltomääräykset
erittäin suurta huolta aiheuttava aine (SVHC) Reach-asetusten (EY) n: o 1907/2006 mukaisesti.
ainetta ei ole luettelossa.
asetuksen (EY) n: o 1907/2006 (REACH) 67 artiklan ja liitteen XVII mukaisia valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia on noudatettava.
ainetta ei ole luettelossa.
Reach-asetusten (käyttölupaa edellyttävien) liite XIV
ainetta ei ole luettelossa.
Reach-Esirekisteröidyt aineet
aine on lueteltu.
Kemikaaliturvallisuusarviointi:
Kemikaaliturvallisuusarviota ei ole tehty.

kohta 16. Muut tiedot

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) n: o 1907/2006 (REACH) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen uskotaan olevan oikeita, mutta niiden ei tarkoiteta olevan kaiken kattavia, ja niitä saa käyttää ainoastaan ohjeena. Tämän asiakirjan tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme, ja niitä voidaan soveltaa tuotteeseen asianmukaisten varotoimien osalta. Se ei ole mitään takeita tuotteen ominaisuuksista. Amerikkalaiset elementit eivät ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat edellä mainitun tuotteen käsittelystä tai kosketuksesta siihen. Katso laskun kääntöpuoli tai pakkauslomake lisäehdoista ja-ehdoista. COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. LUPA MYÖNNETTY TEHDÄ RAJATTOMASTI PAPERIKOPIOITA VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.