Hyperglykemisk hyperosmolært ikke-ketotisk syndrom hos barn med type 2 diabetes *

Mål: Hyperglykemisk hyperosmolært ikke-ketotisk (HHNK) syndrom antas å være en sjelden enhet i den pediatriske populasjonen, assosiert med signifikant dødelighet basert på kasusrapporter i litteraturen. Som fedme og type 2 diabetes i barndommen vokser i utbredelse, kan slike relaterte komplikasjoner også øke. Denne studien vil tjene til å gi oppdatert informasjon om typisk klinisk kurs og følger AV HHNK syndrom i barndommen. Pasienter diagnostisert med type 2 diabetes Ved Children ‘ S Hospital Of Philadelphia (CHOP) over en periode på 5 år ble screenet retrospektivt for eventuelle laboratoriebevis på tidligere episoder AV HHNK syndrom. Standard diagnostiske kriterier for blodsukker>600 mg / dL og serum osmolalitet > 330 mOsm / L med bare mild acidose (serum bikarbonat >15 mmol/L og liten ketonuri 15 mg/dL eller mindre) ble benyttet.

Resultater: registreringer av alle pasienter med type 2 diabetes mellitus (dm) diagnostisert over en 5-års periode ble gjennomgått (n=190). Syv pasienter ble funnet å ha en episode AV HHNK syndrom etter diagnostiske kriterier (fem menn, gjennomsnittlig alder ved presentasjon 13,3 år, aldersgruppe 10,1-16,9 år), som ga en frekvens på 3.7%. Alle Var Afroamerikanere. HHNK syndrom var den kliniske presentasjonen ved diagnose av ny oppstart diabetes for alle syv barn. Tre av syv barn hadde en tidligere diagnostisert utviklingsforsinkelse. Gjennomsnittlig Glasgow Coma Scale (GCS) score ved presentasjon var 13 (område 9-15). Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks (BMI) ved presentasjon var 32,7 kg/m (2) (n=6). Gjennomsnittlig osmolalitet i serum var 393 mOsm/L (n = 7), og gjennomsnittlig blodglukose var 1604 mg / dl (n = 7). Gjennomsnittlig tid til mental status returnerte til baseline blant overlevende var 3 d (område 1-7 d). Gjennomsnittlig antall sykehusdager for overlevende var 10 (område 5-24 d). Fire av syv pasienter hadde et ukomplisert kurs. En pasient utviklet multisystem organsvikt og døde på sykehus dag 4. Dødsfallet var 14,3% (en av syv). Overlevende hadde ingen nevneverdig neurodevelopmental følger.

Konklusjoner: denne retrospektive kartgjennomgangen gir oppdatert informasjon om enheten AV HHNK syndrom hos barn. Denne studien støtter behovet for økt bevissthet om type 2 diabetes hos barn, slik at morbiditet og dødelighet relatert TIL HHNK syndrom kan forebygges.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.