Koperzilverlegering

Sectie 1. Identificatie

Productnaam: Koperzilverlegering

productnummer: All applicable American Elements productcodes, bijv. CU-AG-01-P. 30AG, CU-AG-01-P. 02AG

Cas #: 12249-45-5

relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof: wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling

details van de leverancier:
American Elements
10884 weyburn Ave.
Los Angeles, CA 90024
Tel: + 1 310-208-0551
Fax: + 1 310-208-0351

noodnummer:
binnenlands, Noord-Amerika: + 1 800-424-9300
Internationaal: + 1 703-527-3887

sectie 2. Identificatie van gevaren

indeling van de stof of het mengsel
indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
De stof is niet ingedeeld als gevaarlijk voor de gezondheid of het milieu overeenkomstig de CLP-verordening.
Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45 / EG
Niet van toepassing
Informatie betreffende bijzondere gevaren voor mens en milieu:
Geen informatie bekend.
gevaren die niet anderszins zijn geclassificeerd
Geen informatie bekend.
Label elementen
Etikettering volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008
Niet van toepassing
gevarenpictogrammen
Niet van toepassing
signaalwoord
Niet van toepassing
Gevarenaanduidingen
Niet van toepassing
WHMIS-indeling
Niet gecontroleerde
Classificatie-systeem
HMI beoordelingen (schaal 0-4)
(Hazardous Materials Identification System)
Health (acute effecten) = 0
Ontvlambaarheid = 0
Fysisch Gevaar = 0
Andere gevaren
de Resultaten van PBT-en zpzb-beoordeling
PBT: Niet van toepassing.
vPvB: niet van toepassing.

sectie 3. Samenstelling / informatie over de bestanddelen

Chemische karakterisering: Stoffen
CAS# omschrijving:
7440-50-8 koper
7440-22-4 Zilver

rubriek 4. Eerste-hulpmaatregelen

beschrijving van de eerste-hulpmaatregelen
Algemene informatie
geen bijzondere maatregelen vereist.
Na inhalatie
Zoek medische behandeling in geval van klachten.
na contact met de huid
over het algemeen irriteert het product de huid niet.
Na oogcontact
het geopende oog gedurende enkele minuten onder stromend water spoelen. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een arts.
na het doorslikken
als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
informatie voor arts
belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
indicatie van onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

rubriek 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
speciaal poeder voor metaalbranden. Gebruik geen water.
Om veiligheidsredenen ongeschikte blusstoffen
Water
bijzondere gevaren ten gevolge van de stof of het mengsel
indien dit product bij een brand betrokken is, kan het volgende vrijkomen:
Koperoxiden
advies voor brandweerlieden
beschermende uitrusting:
geen speciale maatregelen vereist.

rubriek 6. Maatregelen bij accidentele introductie

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Niet vereist.
milieumaatregelen:
sta niet toe dat materiaal in het milieu vrijkomt zonder de juiste overheidsvergunningen.
Laat het product niet in de riolering of waterloop komen.
Laat de grond/grond niet binnendringen.
methoden en materiaal voor inperking en reiniging:
Pick-up mechanisch.preventie van secundaire gevaren: geen speciale maatregelen vereist.
verwijzing naar andere rubrieken
Zie Rubriek 7 voor informatie over veilige hantering
Zie Rubriek 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie Rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

rubriek 7. Hantering en opslag

hantering
Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering
bewaar de verpakking goed afgesloten.
bewaren op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakkingen.informatie over de bescherming tegen explosies en branden: geen speciale maatregelen nodig.
voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele onverenigbaarheden
opslag
vereisten waaraan opslagruimtes en houders moeten voldoen:
geen speciale vereisten.
informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslagfaciliteit:
Geen informatie bekend.
verdere informatie over de bewaarcondities:
houd de verpakking goed gesloten.
bewaren in koele, droge omstandigheden in goed afgesloten verpakkingen.
Specifiek eindgebruik (en)
geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Rubriek 8. Blootstelling / persoonlijke bescherming

aanvullende informatie over het ontwerp van technische systemen:
Geen verdere gegevens; Zie Rubriek 7.
Controleparameters
componenten met grenswaarden die bewaking op de werkplek vereisen: 7440-50-8 koper (100,0%)
PEL (USA) langetermijnwaarde: 1* 0.1** mg / m3 als Cu * stof en nevel * * rook
REL (USA) langetermijnwaarde: 1* 0.1** mg / m3 als Cu * stof en nevel * * rook
TLV (USA) langetermijnwaarde: 1* 0.2** mg / m3 * stof en nevel; * * rook; als Cu
EL (Canada) langetermijnwaarde: 1* 0.2** mg / m3 * stof en nevel; * * rook
EV (Canada) waarde op lange termijn: 0.2* 1** mg / m3 als koper, * rook; * stof en nevels
aanvullende informatie: geen gegevens
blootstellingsbeperkingen
persoonlijke beschermingsmiddelen
algemene beschermende en hygiënische maatregelen
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van chemicaliën dienen te worden gevolgd.een ergonomisch aangepaste werkomgeving behouden.ademhalingsapparatuur: niet vereist.bescherming van de handen: niet vereist.
penetratietijd van handschoenmateriaal (in minuten)
Niet bepaald
oogbescherming: Veiligheidsbril bescherming van het lichaam: beschermende werkkleding.

rubriek 9. Fysische en chemische eigenschappen

informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Algemene informatie
voorkomen:
vorm: vast in verschillende vormen
Kleur: Niet bepaald
geur: niet bepaald
geurdrempel: niet bepaald.
pH-waarde: niet van toepassing.
verandering in toestand
Smeltpunt / smeltbereik: niet bepaald
kookpunt/kookbereik: niet bepaald
Sublimatietemperatuur / begin: niet bepaald
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): niet bepaald.
Ontstekingstemperatuur: niet bepaald
Ontledingstemperatuur:niet bepaald
automatisch ontsteken: niet bepaald.explosiegevaar: niet vastgesteld.
Explosiegrenzen:
onderste: Niet bepaald
bovenste: Niet bepaald
dampdruk bij 20 °C (68 °F): Niet bepaald
dichtheid bij 20 °C (68 °F): Niet bepaald
Relatieve dichtheid: niet bepaald.
Dampdichtheid: niet van toepassing.Verdampingssnelheid: niet van toepassing.
Oplosbaarheid in / mengbaarheid met Water: onoplosbaar
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol / water): Niet bepaald.
viscositeit:
dynamisch: niet van toepassing.kinematisch: niet van toepassing.
Overige informatie
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

rubriek 10. Stabiliteit en reactiviteit

reactiviteit
Geen informatie bekend.
chemische stabiliteit
Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden
thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
ontleding zal niet plaatsvinden indien gebruikt en opgeslagen volgens de specificaties.
mogelijkheid van gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend
omstandigheden om
te vermijden geen verdere relevante informatie beschikbaar.
incompatibele materialen:
Geen informatie bekend.Gevaarlijke ontledingsproducten:
Koperoxiden

sectie 11. Toxicologische informatie

informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit:
het register van toxische effecten van chemische stoffen (Rtecs) bevat gegevens over acute toxiciteit voor deze stof.
LD/LC50-waarden die relevant zijn voor de indeling:
oraal LD50 >5000 mg / kg (muis)
huidirritatie of corrosie: geen irriterend effect.oogirritatie of-corrosie: geen irriterend effect.Sensibilisatie: geen sensibiliserende effecten bekend.Mutageniteit in kiemcellen: Geen effecten bekend.
carcinogeniteit:
EPA-D: Niet classificeerbaar met betrekking tot carcinogeniteit bij de mens: er zijn onvoldoende aanwijzingen voor carcinogeniteit bij mens en dier of er zijn geen gegevens beschikbaar.het register van toxische effecten van chemische stoffen (Rtecs) bevat tumorigene en/of carcinogene en/of neoplastische gegevens voor deze stof.Reproductietoxiciteit:het register van toxische effecten van chemische stoffen (Rtecs) bevat reproductiegegevens voor deze stof.
specifieke doelorgaansysteem toxiciteit-herhaalde blootstelling: Geen effecten bekend.
specifieke doelorgaansysteem toxiciteit-eenmalige blootstelling: Geen effecten bekend.Aspiratiegevaar: Geen effecten bekend.
Subacute tot chronische toxiciteit: Geen effecten bekend.
aanvullende Toxicologische informatie:
voor zover wij weten is de acute en chronische toxiciteit van deze stof niet volledig bekend.
carcinogene categorieën
OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration)
stof wordt niet vermeld.

rubriek 12. Ecologische informatie

toxiciteit
Aquatische toxiciteit:
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
Persistentie en afbreekbaarheid
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
Bioaccumulerend potentieel
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
Mobiliteit in de bodem
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
aanvullende ecologische informatie:
algemene opmerkingen:
Laat geen materiaal vrij in het milieu zonder de juiste overheidsvergunningen.
Niet toestaan dat onverdund product of grote hoeveelheden grondwater, waterloop of riolering bereiken.
vermijd overdracht in het milieu.
resultaten van PBT-en zPzB-beoordeling
PBT: Niet van toepassing.
vPvB: niet van toepassing.
andere bijwerkingen
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

sectie 13. VERWIJDERINGSOVERWEGINGEN

Afvalverwerkingsmethoden
aanbeveling
Raadpleeg de nationale, lokale of nationale regelgeving om een goede verwijdering te garanderen.
ongereinigde verpakkingen:
aanbeveling:
verwijdering moet plaatsvinden volgens officiële voorschriften.

rubriek 14. TRANSPORT INFORMATIE

UN-Nummer
PUNT, ADN, IMDG, IATA
Niet van toepassing
juiste ladingnaam
PUNT, ADN, IMDG, IATA
Niet van toepassing
transportgevarenklasse(n)
ADR, ADN, IMDG, IATA
Class
Niet van toepassing
Verpakkingsgroep
PUNT, IMDG, IATA
Niet van toepassing
milieugevaren:
Mariene verontreiniging (marine pollutant (IMDG):
Ja (PP)
Ja (P)
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Niet van toepassing.vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL73 / 78 en de IBC-Code
Niet van toepassing.
vervoer / aanvullende informatie:
DOT
mariene verontreinigende stof (DOT):
Nee
UN “modelreglement”:

sectie 15. REGULATORY INFORMATION

Safety, health and environmental regulations / legislation specific for the substance or mixture
National regulations
Alle componenten van dit product zijn opgenomen in de U. S. Environmental Protection Agency Toxic Substances Control Act Chemical substance Inventory.alle bestanddelen van dit product staan op de Canadian Domestic Substances List (DSL).
SARA sectie 313 (specifieke toxische chemische lijsten)
7440-50-8 koper
California Proposition 65
Prop 65 – chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken
stof is niet vermeld.
Prop 65-ontwikkelingstoxiciteit
stof wordt niet vermeld.
Prop 65-ontwikkelingstoxiciteit, vrouwelijke
stof wordt niet vermeld.
Prop 65-ontwikkelingstoxiciteit, Mannelijk
stof wordt niet vermeld.
informatie over gebruiksbeperking:
alleen voor gebruik door technisch gekwalificeerde personen.
overige voorschriften, beperkingen en verbodsbepalingen
Substance of Very High Concern (SVHC) volgens de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.
stof is niet in de lijst opgenomen.de voorwaarden voor beperkingen overeenkomstig artikel 67 en bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) voor de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik moeten in acht worden genomen.
stof is niet in de lijst opgenomen.Bijlage XIV van de REACH-verordeningen (waarvoor een vergunning voor gebruik vereist is)
stof is niet in de lijst opgenomen.
REACH-Pre-registered substances
Substance is listed.Chemische veiligheidsbeoordeling (Chemical safety assessment):er is geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Rubriek 16. Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). De bovenstaande informatie wordt geacht correct te zijn, maar pretendeert niet all inclusive te zijn en dient slechts als leidraad. De informatie in dit document is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en is van toepassing op het product met betrekking tot passende veiligheidsmaatregelen. Het geeft geen enkele garantie voor de eigenschappen van het product. American Elements kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de behandeling of het contact met het bovenstaande product. Zie de achterzijde van de factuur of pakbon voor aanvullende verkoopvoorwaarden. COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. VERGUNNING VERLEEND OM ONBEPERKT PAPIEREN KOPIEËN TE MAKEN VOOR INTERN GEBRUIK.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.